Vi se nalazite > Naslovnica / Sudjelujte / Preuzimanja i dokumenti / Smjernice za odabir i pripremu građe za snimanje

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

06:

Sudjelujte / Preuzimanja i dokumenti / Smjernice za odabir i pripremu građe za snimanje

Smjernice obrađuju kriterije i postupak odabira građe za digitalizaciju. Zasebno donose kriterije odabira za pojedine vrste građe.

S obzirom na veliku količinu građe koja čini hrvatsku kulturnu, povijesnu i znanstvenu baštinu, a čuva se u baštinskim ustanovama i privatnim zbirkama, njezina se digitalizacija mora temeljiti na odabiru i postupnoj izgradnji reprezentativne nacionalne digitalne zbirke.

Cilj je ovih smjernica uspostavljanje opčeg okvira za odabir značajnog dijela nacionalne kulturne baštine za digitalizaciju u ustanovama i privatnim zbirkama koje tu građu posjeduju. Uspostavljanje kriterija za određivanje prednosti pri prijenosu građe u digitalni oblik usko je vezano za zadaće odnosno vrstu ustanove koja provodi projekt, za vrstu građe, svrhu i opseg pojedinog projekta digitalizacije te korisnike kojima je projekt namijenjen.

Smjernice stoga donose opće kriterije za vrednovanje građe i upućuje na korištenje kriterija za vrednovanje građe kao kulturnog dobra. U prilogu Smjernica donose se posebni kriteriji za vrednovanje pojedinih vrsta građe koji će se dalje nadopunjavati. Također, cilj je smjernica potaknuti ustanove i privatne zbirke na izradu strategije i plana digitalizacije građe, dokumentiranje kriterija i razloga odabira kao i na izradu popisa prioriteta za digitalizaciju koji će osigurati bolje dugoročno planiranje i koordinaciju digitalizacije na nacionalnoj razini bez ponavljanja poslova.